Muaj kev pab txog kev xauj tsev rau sij hawm muaj kab mob COVID-19

Yog tia koj twb dhau lub sij hawm them nyiaj nqi tsev los sis tej zaum yuav raug ntiab tawm hauv lub tsev mus nyob rau lwm qhov, koj muaj peb txoj kev xaiv.

  • KEV PAB XAUJ TSEV NYOB. Cov koom haum nyob thoob plaws rau hauv lub xeev muaj kev pab nyiaj txiag rau pej xeem xauj them nqi tsev nyob. Koj los sis koj tus tswv tsev tuaj yeem tiv tauj hu rau cov koom haum zej zos uas nyob hauv koj lub zos kom paub tej ntaub ntawv xwm txheej txog yuav ua li cas thiaj lis mus thov tau.

    Npe cov neeg ua kev pab cuam pab xauj tsev nyob: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    Yog tia koj yog ib tus neeg xauj tsev nyob muaj hnub nyoog yau tshaj 25 xyoo, hu tiv tauj rau Lub khoom Haum Qhov Khoos Kas Pab Xauj Tsev Nyob Rau Neeg Laus Thiab Cov Hluas List: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/
     
  • KHOOS KAS PAB DAWS TEEB MEEM. Koj los sis okj tus tswv tsev tuaj yeem hu tiv tauj rau lub tsev ua hauj lwm daws teeb meem kev tsis sib haum hauv lub nroog uas koj nyob. Cov chaw ua hauj lwm no tuaj yeem pab daws tau cov teeb meem ntiab khiav tawm tsev mus. Cov npe: org/locations

  • KHOOS KAS XYAB LAJ RAUV COV KEV CAI KOM TAU QHOV NCAJ. Cov neeg xauj tsev uas tau txais kev pab los ntawm pej xeem los sis tsis muaj nyiaj hli txaus siv– ib tus neeg khws mus rau ib lub xyoos tsuas tau li $25,760 los sis $53,000 rau ib tsev neeg muaj plaub tus tib neeg– tuaj yeem ua hauj lwm nrog rua tus kws tuav kev cai lij choj dawb rau thaum lub sij hawm khiav tej ntaub ntawv. Tiv tauj hu rau Qhov Chaw Teb Thiab Hu Xov Tooj Kuaj Tiv Thaiv 855-657-8387 los sis thov suam online ntawm org/apply-online.

Kawm paub ntxiv txog tus Thawj Coj Tswj Kav hauv lub xeev

Office of the Attorney General (Thawj Coj Tswj Kav Lub Chaw Ua Hauj Lwm) yog pab tej dej num xwm txheej txog kev cai lij choj thiab cov ntaub ntawv kev cai sau ua ntau hom lus txog cov khoos kas thiab lwm qhov teeb meem ntawm tus tswv tsev-tus xauj tsev atg.wa.gov/landlord-tenant.

Hu rau 2-1-1 kom paub tej ntaub ntawv xwm txheej txog lwm qhov kev pab them nqi

Mus saib wa211.org los sis hu xov tooj 2-1-1 sib tham nrog ib tus neeg uas yog tus tuaj yeem muab tej ntaub ntawv xwm txheej los pab them nqi ntau yam xws li nqi hluav taws xob, nqi yuav khoom noj, nqi siv is taws nev (internet) thiab ntau yam ntxiv.

Last Updated 2021-10