کمک در پرداخت اجاره بها بموجب کووید-19 موجود است

اگر اجاره شما عقب افتاده یا در معرض خطر تخليه عين مستأجره هستید، سه گزینه دارید.

  • کمک اجاره. سازمانهای محلی سرتاسر ایالت در ارائه کمک اجاره یاری میرسانند. شما یا صاحب ملک شما میتوانید برای کسب اطلاعات دربارۀ نحوۀ درخواست دادن با سازمان محلی شهرستان خودتان تماس بگیرید.

    لیست ارائهدهندگان کمک اجاره: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    اگر مستأجر زیر 25 سال هستید، با یک جوان محلی و ارائه کننده برنامه کمک اجاره تخلیه محل اجاره جوانان-بزرگسالان تماس بگیرید. لیست: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/

  • برنامه حل مشکل تخلیه محل اجاره. شما یا صاحب ملک شما میتوانید در شهرستان محل زندگیتان با مرکز محلی حل اختلاف خودتان تماس بگیرید. این مراکز در حل مشکلات مربوط به تخلیه محل اجاره کمک میکنند. لیست: org/locations

  • حق استفاده از برنامه مشاوره حقوقی. مستأجرانی که کمک عمومی دریافت میکنند یا درآمد بسیار کمی دارند — $25,760 درآمد سالیانه برای یک فرد یا $53,000 برای خانواده چهار نفره – میتوانند همراه یک وکیل برای رسیدگیهای تخلیه محل اجاره اقدام کنند. با خط غربالگری دفاع تخلیه محل اجاره به شماره 8387-657-855 تماس بگیرید یا در org/apply-online آنلاین درخواست دهید.

دربارۀ دادستان ایالتی بیشتر اطلاعات کسب کنید

Office of the Attorney General (دفتر دادستانی کل) اطلاعات حقوقی بیشتر و خط مشی را به چند زبان دربارۀ این برنامه و سایر مسائل صاحب ملک-مستأجر در atg.wa.gov/landlord-tenant ارائه میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کمک در هزینههای دیگر ب 1-1-2 تماس بگیرید

به wa211.org مراجعه کنید یا با 1-1-2 تماس بگیرید و با فردی صحبت کنید که میتواند اطلاعاتی برای کمک به افراد در پرداخت قبوض انرژی، غذا، پهنای باند اینترنت و غیره ارائه دهند.

Last Updated 2021-10